นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน
-เงินมัดจำไม่สามารถคืนได้ทุกกรณี(หากไม่ใช่ความผิดทางบริษัท)
*ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทมีความเห็นร่วมและเป็นดุลพินิจเป็นของทางบริษัทเท่านั้น
-สามารถเลื่อนนัดได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ระยะเวลาการเลื่อนนัดไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่แจ้งเลื่อนนัด โดยจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนถึงวันจัดงาน ผ่านช่องทางเดิมในการจองครั้งแรก หากผิดเงื่อนไขทางบริษัทจำเป็นต้องยึดเงินมัดจำทุกกรณี
-ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือ ย้ายเงินมัดจำให้แก่ผู้อื่นได้

กลับหน้าหลัก